ផ្អាកអគ្គិសនីរយៈពេល៤ថ្ងៃនៅតំបន់ទាំងនេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីនឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សេម