ផ្អាកអគ្គិសនី៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ នៅតំបន់ទាំងនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញសម្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សេម