យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញសម្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវចាប់ពីនៅថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សេម