ក្រសួងរៀបចំដែនដីបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ ទុកស្រាយចម្ងល់ផ្សេងៗរឿងរត់ប្លង់ ឬសំណូមពរអីផ្សេងរបស់សាធារណជន

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទចំនួន៣ខ្សែ សម្រាប់ផ្តល់ជូនសាធារណជន ប្រសិនបើមានចម្ងល់ក្នុងការសាកសួរព័ត៌មាន សំណូមពរ និងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ ពីការប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រសួង។ លេខទាំង៣ខ្សែនោះគឺ

+ ០២៣ ៤៧៧ ៥៧៧៧
+ ០៨៩ ៧៨៨ ៩២៧
+ ០៨៩ ៧៨៨ ៩២៨

អត្ថបទ៖ សេម