អន្តរជាតិ January 28, 2019 Khmernote
ចាប់ពីស្អែកទៅ អាកាសធាតុលែងសូវត្រជាក់ទៀតហើយ

យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមកា សម្ពាធខ្ពស់នៅលើប្រទេសចិន នឹងចាប់ផ្តើមថយឥទ្ធិពល ដែលលក្ខណៈបែបនេះនឹងបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកំណើនឡើងវិញ ក្នុងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

<

អត្ថបទ៖ សេម