សង្គម June 14, 2019 Khmernote
ឱកាសល្អមកដល់ហើយ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ “ក” ចំនួន២១នាក់

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ធ្វើការប្រកាសប្រឡងជ្រើសរសើមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន២១នាក់ លើកផ្នែកនីតិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សេម