រថយន្ត August 10, 2019 lyda
វិទ្យាស្ថានធានារ៉ាប់រងដើម្បីសុវត្ថិភាពនិយាយថា ពោងជង្គង់មិនបានជួយឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរនោះទេ

វិទ្យាស្ថានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្លូវហាយវេ (IIHS) បានសន្និដ្ឋានថា ពោងជង្គង់ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សុវត្ថិភាពតិចតួចបំផុតដល់អ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើរនៅខាងមុខ។ ដើម្បីសិក្សាពីប្រសិទ្ធភាពនៃពោងជង្គង់ IIHS បានចងក្រងរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ផ្នែកខាងមុខចំនួនជាង ៤០០ នៅទូទាំងរដ្ឋចំនួន ១៤ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ បន្ទាប់មកពួកគេបានប្រៀបធៀបហានិភ័យនៃការរងរបួសនៅក្នុងយានយន្ត ដែលមានពោងជង្គង់ទៅនឹងយានយន្តដែលគ្មានពោងជង្គង់នេះ។

ហើយសម្រាប់ការសន្និដ្ឋានវិញ ពោងជង្គង់គឺមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេ។ ហើយនៅក្នុងការសាកល្បងត្រួតគ្នា តូចពោងសុវត្ថិភាពជង្គង់ ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងហានិភ័យនៃការរងរបួសជើងក្រោម និងការរងរបួសឆ្អឹងភ្លៅខាងស្តាំ ទោះបីជាហានិភ័យនៃការរងរបួសក្បាលត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចក៏ដោយ។ ពោងសុវត្ថិភាពមិនមានប្រសិទ្ធិភាពលើវិធានការណ៍នៃការរងរបួសនៅក្នុងការធ្វើតេស្តត្រួតស៊ីគ្នាកម្រិតមធ្យមនោះទេ។ លើសពីនេះទៀតការស៊ើបអង្កេតរបស់ IIHS បានរកឃើញថា ខណៈពេលដែលពោងការពារជង្គង់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទូទៅពី ៧.៩ ភាគរយទៅ ៧.៤ភាគរយ វាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនោះទេ៕

អត្ថបទ៖ លីដា